" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ผลการปฏิบัติของหน่วยขึ้นตรง
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์


postheadericon การฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน พ.ค. ๕๙


การฝึกอบรมการสร้างบ้านดิน  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ บก.ตชด. ภาค ๔   ภาพเพิ่มเติม...

 

postheadericon มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ พ.ค. ๕๙


                  ๑๖ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ /  ผบ.กกล.ตชด.จชต.  มอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์   ให้แก่ตำรวจมาเลเซีย Dep.Dato.Hj.Mazlan Bin Lazim พร้อมพวก รวม ๕ นาย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔  ร่วมพิธี

 

postheadericon วันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓


 พ.ต.อ. สุวิช   สว่างวงศ์   รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธาน ในพิธีอ่านลายพระหัตถ์พระราชทานพรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๓ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔   เเละ กก.ตชด.๔๓  เข้าร่วม

 

postheadericon เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พ.ค. ๕๙


        พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๔ /  ผบ.กกล.ตชด.จชต. ,พ.ต.อ. พยุหะ  บุษบงค์  รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ฉก.ตชด. ๔๓ , พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด. ๔๓ , พ.ต.ท. พิทักษ์  ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด. ๔๓(๓) , พ.ต.ท. สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด. ๔๓๕ , ร.ต.อ.สมคาด ชัยศิริ   ผบ. ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ของ  ร.ร. ตชด. มหาราช ๑  บ.น้ำเชี่ยว  ม.๔  ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย  จว.สงขลา และได้กำชับให้ดำเนินการดังนี้
๑.ให้ปลูกพืชผสมผสานในแปลงมะละกอและนำหญ้าแห้งปิดโคนต้น
๒.ให้นำผักปังปลูกเพิ่มเติม
๓.ในบ่อเลี้ยงปลาให้ปลูกผักกระเฉดและผักบุ้งน้ำ
๔.ต้นไม้ที่แปลงเกษตรให้ตัดออก
๕.ปลูกอัญชัญที่ป้ายโครงการเกษตร
๖.ปลูกผักตรงทางระบายนำ้ทิ้งโรงอาหาร
๗.ปลูกต้นแคเพิ่มเติม
๘.สำรวจพันธ์ุไม้ผลภายใน รร.
๙.หาพันธุ์ไม้ทนแล้งมาปลูกเพิ่มเติม เช่น ละมุด น้อยหน่า ทับทิม มะเฟือง ตะลิงปิง มะรุม เป็นต้น

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด. ๔๓๑ พ.ค. ๕๙


            พล.ต.ต. สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.กกล.ตชด.จชต. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ร้อย ฉก.ตชด. ๔๓๑ บ.ถ้ำตลอด ม.๖ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ. พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ / ผบ.ฉก.ตชด. ๔๓ , พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด. ๔๓ , พ.ต.ท. พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด. ๔๓(๓) , พ.ต.ท. สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ. ร้อย ตชด. ๔๓๕ ร่วมให้การต้อนรับ พบ ร.ต.อ.สมคาด ชัยศิริ ผบ. ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
- กำชับกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักยุทธวิธีเมื่อเกิดสถานการณ์ และบูรณาการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่
- กำชับให้ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- ให้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจตระเวนชายแดนในการปฏิบัติ
- ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน


 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๖ พ.ค. ๕๙


      ๘ พ.ค.๕๙  พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. ,พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว ผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.พิทักษ์ ใจสมุทร รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๖  ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๕ ,ร.ต.อ.สมคาด ชัยศิริ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ,ร.ต.อ.สมหวัง ย้อยพลแสน รอง ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ ,ร.ต.ท.วิยุทธ บุตรราษฎร์ หน.ชฝต.๔๓๐๖ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- ให้ระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท
- ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ทำให้ประชาชนรักและการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย
- อวยพรให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

 

postheadericon กิจกรรม"ประชารัฐร่วมใจ พูดคุยสันติสุข" พ.ค. ๕๙


                                   ๑๒  พ.ค.๕๙  พ.อ.บัญชา รักชื่อ รอง ผบ.ฉก.สงขลา (๑) ,พ.ต.อ.พยุหะ  บุษบงค์ ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ต.ยศ มณฑาณี หน.บก.ฉก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.อ.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๔ นาย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๒) ณ สนาม ฮ.ร้อย ตชด.๔๓๓ เพื่อเดินทางต่อไปยังหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรม"ประชารัฐร่วมใจ พูดคุยสันติสุข" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ และ ประชาชนในพื้นที่ อ.นาทวี เข้าร่วมฯ ประมาณ ๓๐๐ คน


 

postheadericon เยี่ยมกองรักษาการณ์ กก.ตชด. ๔๓

    ๔ พ.ค. ๕๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ชุดกองรักษาการณ์ กก.ตชด. ๔๓ ได้สั้งการให้คำเเนะนำ  ถึงวิธีการทำที่กำบัง(บังเกอร์)  ที่ถูกต้อง พร้อมได้สั่งการให้ ข้าราชตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเเข็งอยู่ในความไม่ประมาท

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
kaniyom2.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

กดที่นี่ 

http://social.oovoo.com/call/bpp4warroom/299/0


                                                                                                                                     

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter