ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


  

postheadericon ตรวจความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.ค. ๒๕๖๔

   พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔, พ.ต.ท.หญิงอภินันท์ ชูช่วย รอง ผกก.ฯรรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔, พ.ต.ท.หญิงดวงสมร ยินดี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔ ตรวจความพร้อมกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยมีหัวหน้าฝ่ายส่วนอำนวยการ ส่วนสนับสนุน และส่วนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย( ชุดกู้ภัยและชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เป็นผู้ตรวจจำนวนกำลังพลในแต่ละฝ่าย

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๔๐๙ ต.ค. ๖๔

    พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค๔ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔  พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รอง ผกก.ตชด.๔๔/รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๔๐๙ พบ พ.ต.ท.อเนชา ตาวัน ผบ.ร้อย ตชด.๔๔๖ และ ร.ต.ต.ธณรรต แก้วมณีศรี หน.ชฝต.๔๔๐๙ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ โดย ได้กำชับการปฎิบัติดังนี้

- การระมัดระวังป้องกันที่ตั้งฐานและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตลอดจนกำลังพล

- การตรวจสอบจุดข้ามแดนรวมถึงช่องทางตามธรรมชาติที่ผิดกฎหมายในการใช้หนีการกระทำความผิด

- การนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

postheadericon เดินทางมาตรวจตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด.๔๔๖ ต.ค. ๖๔

  พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์  ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต., พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง รอง ผกก.ตชด.๔๔/ผบ.ฉก.ตชด.๔๔  เดินทางมาตรวจตรวจเยี่ยมกองร้อย ตชด.๔๔๖ อ.แว้ง จว.นราธิวาส มี พ.ต.ท.อเนชา  ตาวัน ผบ.ร้อย ตชด.๔๔๖  และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ ได้ชี้แจงข้อราชการและให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

- ให้กำลังพลมีความพร้อมอยู่เสมอมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

- จัดทำแผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ


 

postheadericon เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ด.ต.รักพงษ์ อารีรัตน์

   พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค ๔/ผบ.กกล.ตชด.จชต. พร้อมด้วย พ.ต.อ.จารุวิทย์ วงศ์ชัยกิตติพร รอง ผบก.ฯ/รอง ผบ.กกล.ตชด.จชต. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าสิ่งของ เเละเงินช่วยเหลือ เแก่ ด.ต.รักพงษ์ อารีรัตน์ ผบ.หมู่ กก.๒ บก.สอ.บช.ตชด./ปฎิบัติหน้าที่ จนท.ชป.รพศ.๑ ฉก.ตชด.๔๔ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการ เข้าติดตามจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่ม ผกร. ในพื้นที่ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ติดต่อ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ณ รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์ (รพ.ยส.ตร.) อ.เมือง จว.ยะลา

 

postheadericon ร่วมมอบ “ถุงห่วงใย” โครงการ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย โควิด-๑๙” ส.ค. ๖๔

   ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค๔ (จอส.), ว่าที่พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓, ว่าที่พ.ต.ต.หญิงดาวัลย์ แก้วประชุม สว.กก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ข้าวกล่องปันสุข เพื่อชุมชนสู้ภัย โควิด-๑๙”  ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมี คุณกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานโครงการฯ  ผลิตข้าวกล่องปันสุขวันละ ๕๐๐ กล่อง มอบแก่กลุ่มผู้ขาดรายได้และกลุ่มผู้เปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙  ในชุมชนต่างๆของเขตเทศบาลนครสงขลา และบก.ตชด.ภาค๔ ได้ร่วมมอบ “ถุงห่วงใย” ผู้ประสบภัย โควิด-๑๙ ในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ ถุง  ณ โรงทานอาสาวัดไทรงาม เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-๑๙  อ.เมือง จ.สงขลา

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๕ ส.ค. ๖๔

      พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๕ โดยได้ให้โอวาทและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์  โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ /ผบ.ฉก.๔๓,พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๒/รอง ผบ.ฉก.๔๓ ,พ.ต.ท.สุริวงค์ สมทรงผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ , ร.ต.ท.เนตินันท์ สมสกิจ หน.ชฝต.๔๓๐๕  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

 
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 119 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter