" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์บ้านรักษ์ดิน ตั้งอยู่ ณ บก.ตชด.ภาค ๔


  คู่มือ การสร้างบ้านดิน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ตชด.ภาค ๔


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมแม่บ้าน ตชด.ภาค ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๐


ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click


postheadericon หารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.ตชด. มี.ค. ๖๐


           พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก. ตชด.ภาค ๔ รับมอบเงินรายได้จากการแข่งขันกอร์ฟการกุศล เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.ตชด. กก.ตชด. ๔๓ จาก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยมีนายดนุพล สุนทรัตน์ คณะกรรมการจัดงานและคณะ เป็นผู้มอบ

 

postheadericon พล.ต.ต.วิชัยเกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยม มี.ค. ๖๐

            พล.ต.ต.วิชัยเกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยม บก.ตชด.ภาค ๔ โดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔  ข้าราชการตำรวจบก.ตชด.ภาค ๔  และ ข้าราชการกก.ตชด.๔๓ ให้การต้อนรับ

 

postheadericon ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๘ มี.ค. ๖๐

       พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร.  พร้อมคณะ ฯ  เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๑๐๘ โดยมี พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ รอง ผบก.ตชด.ภ.๔ พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผกก.ตชด.๔๑ ว่าที่ พ.ต.ท.รณรัตน์ ออมสินสมบูรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๕ ร.ต.อ.คมศักดิ์ ขุนทอง หน.ชฝต.๔๑๐๘ และขรต.ชฝต.๔๑๐๘ให้การต้อนรับ ได้สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ ข้อขัดข้องในการปบ.หน้าที่ ตลอดจนกำชับการปบ.หน้าที่ของกพ.ให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดมีความขยันหมั่นเพียรและประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในวินัย ได้ให้โอวาทและมอบสิ่งของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ


 

postheadericon ร่วมงานวันสถาปนาทัพเรือภาค​ ๒​ ครบรอบ​ ๒๕​ ปี

   พล.ต.ต.สมเกียรติ​  เนื้อ​ทอง​ผบก.ตชด.ภาค​๔​/ผบ.กกล.ตชด.จชต. เข้าร่วมงานวันสถาปนาทัพเรือภาค​ ๒​ ครบรอบ​ ๒๕​ ปี โดยมี พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการ​ทัพเรือภาค​ ๒​ เป็นประธานใน​พิธี​ ณ​ กองบัญชาการ​ ทัพเรือภาค ๒​  อ.เมือง​  จ.สงขลา​

 

postheadericon ครบรอบ ๑๑ ปี ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ


     พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด ภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ ๑๑ ปี ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ค่ายศรีนคริทรา ณ ห้องประชุมค่ายศรีนคริทรา กก.ตชด ๔๒ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

postheadericon มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต. มี.ค.๖๐


     พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผบช.ศชต   พล.ต.ต.มณฑล  เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์  รอง ผบช.ศชต.  พล.ต.ต.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน  รอง ผบช.ศชต.   พล.ต.ต.ทนงศักดิ์  วังสุภา  รอง ผบช.ศชต.    พ.ต.อ.ทีป  สราญน้อย  ผบก.สส.ศชต.   พล.ต.ต.จักรพร  แท่นทอง  ผบก.ศฝร.ศชต.ประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.๖๐ พร้อมติดตาม เร่งรัด คดีความมั่นคงและมอบนโยบาย หน.หน่วยตำรวจใน จชต.พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต.

 

postheadericon โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มี.ค. ๖๐

    ต้นเดือน   มีนาคม ที่ผ่านมา ทางองค์กรภาคพลเมือง สงขลาฟอรั่ม ดำเนินงานด้านพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม นำคณะ จนท. นักวิชาการและเยาวชนประมาณ ๗๐ คน มาศึกษาและสำรวจพันธ์ไม้บริเวณสนามกอล์ฟทองใหญ่ โดยมี พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ ให้การต้อนรับ

 

postheadericon มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙


         พ.ต.ท.ชาติชาย สนิทมัจโร รอง ผกก. ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ทั้งสิ้น ๒๗ นาย

 
บทความ อื่นๆ ...
ผู้บังคับการ
bpp1.jpg
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter