" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
สภาพอากาศวันนี้

รายงานสภาวะอากาศ : สงขลา
ทีวีออนไลน์


หนังสือพิมพ์ดาวน์โหลด โลโก้ประจำหน่วย  Click
postheadericon ประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

          เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ จัดพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ชั้นสัญญาบัตรจากร้อยตำรวจโท เป็น ร้อยตำรวจเอก ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ณ หอประชุมพนมไพร โดยมี พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์  นาควิจิตร ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธี(::::ติดต่อขอรับภาพได้ที่ ด.ต.อำนวยวิทย์ฯ งาน กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ::::)

 

postheadericon วันค่ายรามคำแหง

             เมื่อ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๔  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง  บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ ร่วมจัดพิธีดังนี้  ในภาคเช้าบวงสรวงศาลพระภูมิ และ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ  พระราชานุสาวรีย์ฯ  โดยมี  พล.ต.ท.ประยูร  อำมฤต  ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธี

 

postheadericon รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

            เมื่อ ๗ ส.ค.๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. ชุดวิทยากรรณรงค์ป้องกันฯ ร้อย ตชด.๔๒๔ ร่วมกับ  อบต.ฉลอง  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  แก่นักเรียนในพื้นที่  อบต.ฉลองฯ โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกลางและโรงเรียนฉลองราชอุทิศ ณ ห้องประชุม อบต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีฯ  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ  ๕๐  คนรวมทั้งหมด  ๑๐๐  คน ผลการดำเนินงานได้รับความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี

 

postheadericon การพัฒนา ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔

      จัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการพัฒนา ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เดโชชัย ๕

๑.  ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อย ฉก.ตชด.๔๓

- เมื่อ ๒๗๐๘๐๐ – ๒๗๑๑๐๐ ส.ค.๕๔  ด.ต.ทวีฯ / ๘ นาย  ร่วมพัฒนา ศอน.ฯ บริเวณสระน้ำ โดยการตัดหญ้า  และกวาดใบไม้ และตัดกิ่งไม้

- เมื่อ ๐๑๐๙๐๐ – ๐๑๑๒๐๐ ก.ย.๕๔  ด.ต.วิยุทธฯ / ๖ นาย  ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งปรับภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทาง บริเวณทางเข้า , ทำความสะอาดถนนตั้งแต่หน้าป้ายฯ ถึง บ่อกบ

๒. ในพื้นที่รับผิดชอบ ร้อย ฉก.ตชด.๔๔

- เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ – ๐๘๑๖๐๐ ส.ค.๕๔  ด.ต.อนุชิต  ทองรอด / ๘ นาย  เข้าพัฒนาภายใน ศอน.บก.ตชด.ภาค ๔ บริเวณบ้านหลังที่ ๑ ได้ทำการตัดแต่งต้นไม้ , กวาดเศษขยะ , ใบไม้ และทำความสะอาดบริเวณบ้านโดยรอบ

 

postheadericon โครงการบริการทางการแพทย์

       เมื่อ ๐๑๐๘๐๐ ก.ย.๕๔  ด.ต.ประเสริฐ  จันมุณี  จนท.พท.ฉก.ตชด.๔๓ , มว.ฉก.ตชด.๔๒๑  ออกร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดย ศพบ.จชต. นำโดย พ.ท.อนุสรณ์  นิ่มฟัก  รอง หน.ชุดบริการทางการแพทย์ พล.พัฒนาที่ ๓ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และคณะ ออกให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและ  ทันตกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านล่องมุด ม.๕ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา มีผู้เข้ารับการตรวจรักษา ดังนี้

๑.๑ ตรวจรักษาโรคทั่วไป           จำนวน   ๙๘  ราย

๑.๒ ตรวจรักษาโรคทันตกรรม      จำนวน   ๒๒  ราย

 

postheadericon สัมนาเพื่อการพัฒนางานวินัย

        บก.ตชด.ภาค ๔ จัดโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนางานวินัย โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ พ.ต.อ.ธวัช  ประสพพระ รอง ผบก.วน. ให้เกียรติทำหน้าที่วิทยากรในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่รัับผิดชอบด้านงานวินัยในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ เข้ารับการอบรมสัมนา

 

postheadericon กิจกรรมบริจาคโลหิต

      เมื่อ  ๒๐ ก.ค.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น. บก.ตชด.ภาค ๔  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ๑๘  ก.ค.๒๕๕๔  ให้กับโรงพยาบาลสงขลา  ณ หอประชุมพนมไพร  กก.ตชด.๔๓  ผู้ร่วมบริจาคในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจ  บก.ตชด.ภาค ๔ ,กก.ตชด.๔๓ และแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน  มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต  จำนวน  ๒๗  คน  ได้โลหิตทั้งสิ้น  ๑๒,๑๕๐  ซีซี  ซึ่งได้มอบโลหิตที่ได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสต่อไป

 

postheadericon สนับสนุนวิทยากรด้านสารสนเทศ

               ฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค ๔ ให้การสนับสนุนวิทยากรด้านงานสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการจัดการเว็บไซต์ด้วยจูมล่า (Joomla) ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 
บทความ อื่นๆ ...
ระบบงาน ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

พันธกิจ ตชด.

     .....................
1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษตริย์พระราชินี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะอย่างมีประสิทธิภาพ สมพระเกียติและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
     3.รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
     4.พ้ฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
     5.สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6.ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
     7.พัฒนาหน่วยและระบบบริหารการจัดการที่ดี
    -----------------
<><>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้ขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำหรับสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจ
 
บทความล่าสุด
สมัครงานและการสอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter