" เป็นหลักประกันความยุติธรรม     เเละความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน      ที่มีมาตรฐานสากล "  


postheadericon เป้าประสงค์

๑.พื้นที่ชายแดนภาคใต้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

๒.ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 
บทความล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Free Stats Counter