ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม