กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ( Border Patrol Police Region 4 )

091159