กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ( Border Patrol Police Region 4 )

 

Logo p4

 

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๔

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มี

ปัญหาความมั่นคงในภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน